De medezeggenschapsraad (MR)


Hieronder vindt u de notulen en andere stukken van de MR:
 

 

Jaarverslag MR schooljaar 2015-2016 

Notulen MR vergadering 30 maart 2017

Notulen MR vergadering van 02-02-2017

Notulen MR vergadering van 08-06-2016

Notulen MR vergadering van 19-04-2016 
Notulen MR vergadering van 17-02-2016

Notulen MR vergadering van 10-12-2015
MR-reglement_RVKO 


Algemene informatie over de MR:

Wat is de MR?

MR is de afkorting van medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Ouders hebben op basis van advies- en instemmingsrechten van de MR een stem in de beleidskeuzes en de richting waarin de school zich ontwikkelt. De vertegenwoordiging in de MR wordt eens in de drie jaar door verkiezingen vastgesteld. Elke school is wettelijk verplicht om een MR te hebben.

 

De MR van Locatie Müllerpier bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Nu zijn dat:

 

                                                                         

Tineke Mathiesen-Van Calster         Frank Picard                           Bea van Dorp               Iris Oldenburg

                               (Namens de ouders)                                                    (Namens de leerkrachten)           

 

De zittingsperiode van deze MR loopt tot juli 2016.

Waarover praat de MR?

De MR praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor de school. Sommige onderwerpen, zoals de besteding van het schoolgeld en de planning van vakantie- en studiedagen, keren elk schooljaar terug. Andere onderwerpen wisselen per jaar en hangen af van de schoolsituatie.

Medezeggenschap, wat is dat?

Elke school moet geregeld belangrijke beslissingen nemen, die direct te maken hebben met het onderwijs en met de vorming en opvoeding van de leerlingen. Dat kunnen beslissingen zijn over bijvoorbeeld het schoolplan, het personeelsbeleid of de manier waarop de tussenschoolse en buitenschoolse opvang wordt georganiseerd.

De schoolleiding is altijd eindverantwoordelijk voor de beslissingen. Wel moet de leiding voor een aantal beslissingen de MR om advies of instemming vragen. In de wet is vastgelegd welke onderwerpen dat zijn. Een MR kan ook zelf het initiatief nemen om een voorstel in te dienen bij de schoolleiding.

Adviesrecht.

Adviesrecht betekent dat de MR advies mag geven over een voorgenomen beslissing. Als de schoolleiding het advies niet overneemt, moet ze de MR schriftelijk uitleggen waarom het advies niet wordt overgenomen.

Instemmingsrecht.

Voor bepaalde onderwerpen geldt het instemmingsrecht, bijvoorbeeld voor het wijzigen van de hoogte van de ouderbijdrage en voor de besteding van het schoolgeld. In die gevallen heeft de schoolleiding de instemming van de MR nodig voordat ze haar besluit mag uitvoeren.

Initiatiefrecht.

De MR kan gevraagd én ongevraagd adviezen uitbrengen of voorstellen doen. Doet de MR dat ongevraagd, dan maakt hij gebruik van het initiatiefrecht. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, heeft de schoolleiding de verplichting om binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk te reageren op dat voorstel.

Vergaderingen.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Dat betekent dat iedereen als toehoorder aanwezig kan zijn. Toehoorders kunnen tijdens de vergadering niet participeren. Om praktische redenen stelt de MR het op prijs wanneer belangstellenden vooraf aangeven bij een vergadering aanwezig te willen zijn. Bij de bespreking van privé gevoelige onderwerpen mag de MR aan toehoorders vragen om niet aanwezig te zijn.


Meer informatie:

Meer informatie over de MR is te vinden op de volgende sites:

www.infomr.nl

infowms.nl

50tien.nl

medezeggenschapsraden.nl

nko.nl


Contact:

Heb je vragen of opmerkingen voor de MR? Stuur een e-mail naar medezeggenschapsraad@locatiemullerpier.nl.

 


 
           

           
           

           

           
Copyright 2017 Basisschool Mullerpier
Powered by cmsXpress Site Solutions